tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./28.04.2023/2023-865

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
FİNANSAL TEKNOLOJİLER HUKUKU KOMİSYONU
YÖNERGESİ

1 - Kuruluş

(1) 2000'li yıllardan bu yana internet erişimi ve bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişimin, 2019 yılında yaşanmaya başlanan pandeminin de etkisiyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de finansal alana yansımalarının çok net şekilde görülmesi sonucunda ortaya çıkan ve teknolojik gelişmelerin finansal işlemlere uygulanmasıyla gelişen finansal teknolojiler, hayatın her alanına olduğu kadar hukuka ve avukatlık mesleğine de etki eden bir içeriğe ulaşmış olup, bu alanın hukuki boyutu artık ayrı bir çalışma konusu niteliğine büründüğünden, Türkiye Barolar Birliği (TBB) nezdinde bu alanda çalışmalar yapmak üzere Finansal Teknolojiler Hukuku Komisyonu kurulmuştur. 

2 - Amaç

(1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Barolar Birliği nezdinde kurulmuş olan Finansal Teknolojiler Hukuku Komisyonu’nun (Komisyon) çalışma usul ve esasları ile görev ve çalışma ilkelerini düzenlemektir.

3 - Kapsam

(1) Yönerge, Komisyonun toplantı ve kararları ile bu kararlar çerçevesinde gerçekleştirilecek teorik ve uygulamaya yönelik her türlü çalışmayı kapsar.  

4 - Dayanak

(1) Yönerge, Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesinin 4. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

5 - Görev ve Çalışma İlkeleri

1. Komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir.

  1. Finansal Teknolojilere ilişkin dünya genelindeki ve ülkemizdeki gelişmelerin hukuka etkilerini takip etmek.
  2. Finansal teknolojiler nedeniyle yapılacak yasal ve idari düzenlemelere aktif katkı sunarak bu alanın gelişimini desteklemek.
  3. Bu gelişmeler ve etkiler çerçevesinde ülkemiz, Türk hukuku ve avukatlık mesleği açısından oluşan fırsat ve tehditleri tespit etmeye çalışmak ve bu gelişmelere yön gösterecek ve istikamet belirleyecek çalışmalar yapmak.
  4. Bu fırsatlar ve tehditler çerçevesinde mevcut güçlü ve zayıf yönler dikkate alınarak fırsatlardan yararlanılması ve tehditlerin giderilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulması bağlamında görüş ve öneriler ortaya koymak ve kamuoyu oluşturmak.
  5. Yukarıdaki görevler kapsamında gerekli görülen teorik ve uygulamaya dönük sonuçları ortaya koyabilmek için akademik ve/veya sektörel toplantılar, çalışmalar ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.
  6. Görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan durumlarda, TBB ile her türlü kamu kurumu, meslek birliği, üniversite, dernek, vakıf ve benzeri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişisi ile ortak akademik ve/veya sektörel toplantılar düzenlenmesi ve uygulama projeleri oluşturulması gibi faaliyetler suretiyle iş birliği yapılmasını sağlamak üzere, TBB Başkanının onayına bağlı olarak görüşmeler yapmak ve ortak çalışma planları oluşturmak.
  7. TBB Başkanını ve TBB Yönetim Kurulunu, finansal teknolojiler ve finansal teknolojiler hukukuna ilişkin ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek.
  8. TBB Eğitim Merkezinin finansal teknolojiler hukukuna ilişkin eğitim çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek sağlamak. 
  9. TBB Yönetim Kurulu ve TBB Başkanı tarafından verilecek, konuya ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

2. Komisyonun esas alacağı çalışma ilkeleri aşağıdaki şekildedir.

  1. Tüketicinin korunması mevzuatı başta olmak üzere konuyla ilgili meri mevzuatta yer alan kamusal çıkarın korunmasına ilişkin yaklaşımlarla uyumu gözetmek.
  2. Kamusal çıkarın doğru belirlenebilmesi için çalışmalarda mümkün olduğunca konunun tüm paydaşlarına katılım ve söz imkânı sağlamak.
  3. Türk hukukunun Kıta Avrupası hukuk sistemi temelinde yapılandırılmış olması karşısında avukatlık mesleğinin bu sistem içerisindeki yerini ve önemini korumasına öncelik vermek.
  4. Çalışmalarını, akademik temelde ve aynı zamanda uygulamaya dönük doğrudan etki yaratacak içerikte yürütmeye gayret etmek.

6 - Komisyonun Organları

(1) Temel Yönergenin 7. maddesi uyarınca TBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Koordinatör Üye, Komisyonun Yürütme Kurulunun doğal üyesi olup, Temel Yönergenin 8. maddesi uyarınca Komisyonun Yürütme Kurulunun ilk toplantısında bir Sözcü ve bir Sekreter Üye seçimi yapılır.

(2) Temel Yönergenin 4. maddesi kapsamında avukatlar dışında geçici veya sürekli Danışman Üye ihtiyacı duyulması halinde adaylar TBB Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmak üzere Komisyonun Yürütme Kurulu’nun yapacağı oylamada salt çoğunluk ile belirlenir. Oylamada adayların konuyla ilgili çalışma yapmış olmaları öncelikli olarak gözetilir. Danışman adayları Komisyon Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından önerilebileceği gibi danışman adaylığı için doğrudan başvuru da yapılabilir. 

(3) Komisyonun, gerekli durumlarda alt çalışma kurulları oluşturulmasına ihtiyaç duyması halinde, Temel Yönergenin 4. maddesi uyarınca alt kurulun görevleri ile görevlendirilmesi istenen üyeleri TBB Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

(4) Komisyon çalışmaları kapsamında, alt çalışma kurulu niteliğinde olmayacak şekilde, belirli konularda iş bölümü yapılması, Komisyon Yürütme Kurulu kararı ile gerçekleştirilebilir. 

7- Giderler

(1) Bu Yönergede Komisyona verilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik giderler, Temel Yönergenin 14. maddesi hükmünde öngörülen usule uygun olarak onaylandıktan sonra TBB Bütçesinden karşılanır.

8 - Yürürlük

(1) Bu Yönerge, TBB Yönetim Kurulu’nun kabul kararı tarihinde, TBB İnternet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

9 - Yürütme

 1. Bu Yönerge hükümleri TBB Başkanı tarafından yürütülür.